Aby otrzymywać nasz newsletter podaj swój e-mail

REGULAMIN NAGRODY PRO PUBLICO BONO, 9 SIERPNIA 2013 ROKU

 

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRO PUBLICO BONO

"SAMORZĄDNOŚĆ DLA SOLIDARNOŚCI"

im. Mirosława Dzielskiego

 

 

§ 1

 

1.      Uczestnikiem konkursu o Nagrodę Pro Publico Bono ”Samorządność dla solidarności”  im. Mirosława Dzielskiego, zwanej dalej Nagrodą, może być każdy podmiot społeczeństwa obywatelskiego, który zgłosił swoje dzieło lub całą działalność swojej organizacji do postępowania konkursowego realizowanego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.      Organizatorem Nagrody jest Fundacja Konkurs Pro Publico Bono zwana dalej Fundacją.

3.      Współorganizatorami Nagrody są: Związek Powiatów Polskich oraz Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono.

4.      Do konkursu o Nagrodę Pro Publico Bono można zgłaszać się w każdym czasie
 (w ciągu całego roku kalendarzowego). Termin rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego do danego konkursu określa Kuratorium Rady Fundacji Konkurs Pro Publico Bono i ogłasza na stronach internetowych Fundacji Konkurs Pro Publico Bono najpóźniej na dwa miesiące przed jego rozpoczęciem. Dzieła i organizacje zgłoszone do udziału w konkursie po terminie rozpoczęcia danego postępowania kwalifikacyjnego są automatycznie kwalifikowane do udziału w kolejnym konkursie.

 

 

§ 2

 

1.      Konkurs o Nagrodę Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności” im. Mirosława Dzielskiego jest adresowany do wszystkich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, organizacji we wszelkich formach organizacyjnych (bez względu na status formalnoprawny danej organizacji).

2.      Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się za pośrednictwem Biura Związku Powiatów Polskich na adres: Związek Powiatów Polskich, Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704), 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, skr. pocztowa nr 7.

§ 3

1.      Tworzy się Bazę Uczestników Konkursu o Nagrodę Pro Publico Bono im. Mirosława Dzielskiego, której administratorem jest Fundacja Konkurs Pro Publico Bono.

2.      Wszystkie organizacje, które uczestniczyły w konkursach o Nagrodę w latach 2011-2013, zostają wpisane do Bazy Uczestników Konkursu o Nagrodę.

3.      Rejestracja w Bazie Uczestników Konkursu o Nagrodę nie jest ograniczona terminowo i jest warunkiem włączenia organizacji do postępowania konkursowego.

4.      Wszyscy uczestnicy konkursów o Nagrodę Pro Publico Bono otrzymują certyfikat pro publico bono, który jest potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie i zaświadczeniem o przeprowadzonej ocenie działalności danej organizacji przez Kapitułę Nagrody Pro Publico Bono. Wydanie certyfikatu następuje po zakończeniu całego cyklu konkursów, którego zwieńczeniem jest wyłonienie Laureata Pro Publico Bono – nagrody związanej z jubileuszem odrodzenia Niepodległości Rzeczpospolitej. Zakończenie obecnego cyklu konkursowego nastąpi 11 Listopada 2014 i jest związane z obchodami 25–lecia odrodzenia Niepodległości Rzeczpospolitej. 

 

§ 4

1.      Ocena działalności zgłoszonych podmiotów jest przeprowadzana w oparciu o następujące kryteria:

a)    ocena charakteru dzieła społecznego i zakresu współpracy organizacji realizującej dane dzieło z innymi podmiotami lokalnymi - organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi, z instytucjami państwowymi, z organizacjami międzynarodowymi;

b)   ocena działań danej organizacji przez jej beneficjentów (czy szerzej - ocena bezpośredniego otoczenia, w którym funkcjonuje dana organizacja);

c)    ocena skuteczności realizacji podejmowanych działań.

 

§ 5

1.      Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie wypełnionej ankiety konkursowej drogą mailową (wyłącznie ankieta) oraz drogą pocztową (ankieta wraz z materiałami dokumentującymi działalność zgłoszoną do Konkursu) na adres Biura Związku Powiatów Polskich.

2.      O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

3.      Analizę ankiety oraz innych dokumentów zgłoszonych do Konkursu dokonuje Kapituła    Nagrody, korzystając z pomocy, działającego pod nadzorem Kapituły, Kolegium Ekspertów Nagrody Pro Publico Bono. Na wniosek Prezydium Kapituły, Kolegium Ekspertów Nagrody przeprowadza audyt merytoryczny, organizacyjny i finansowy działalności organizacji – uczestnika konkursu.

§ 6

1.      Za przebieg  konkursu o Nagrodę oraz za całokształt działań związanych z promocją Nagrody odpowiada Kapituła Nagrody Pro Publico Bono. Członków Kapituły Nagrody powołuje Kuratorium Rady Fundacji Konkurs Pro Publico Bono.

2.      Kuratorium Rady Fundacji, na wniosek Prezydium Kapituły Nagrody  uchwala regulamin pracy Kapituły. 

3.      Prace merytoryczne Kapituły wspiera Kolegium Ekspertów Nagrody Pro Publico Bono.

4.      Działalność Kapituły oraz Kolegium Ekspertów Nagrody koordynuje Prezydium Kapituły w składzie: Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarz Kapituły Nagrody.

§7

 

1.      Głównym fundatorem grantów finansowych dla laureatów Nagrody Pro Publico Bono

     „Samorządność dla solidarności” im. Mirosława Dzielskiego jest Polsko-Amerykańska    Fundacja Wolności.

2.      Strukturę grantów  finansowych określa Kapituła Nagrody i ogłasza, po zatwierdzeniu przez Kuratorium Rady Fundacji,  wraz z werdyktem konkursu o Nagrodę Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności” im. Mirosława Dzielskiego w dniu zakończenia aktualnego postępowania konkursowego o Nagrodę.

 

 


 

§8

 

1.      Zasady organizacji konkursu jubileuszowego, o którym mowa w §3 ust.4, określi Kuratorium Rady Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, w porozumieniu z Kapitułą Nagrody Pro Publico Bono, na podstawie odrębnego regulaminu.

 

 

 

 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzy Stępień

 

prof. dr hab. Antoni Kamiński

 

 

 

Przewodniczący Kapituły

Nagrody Pro Publico Bono

 

 

Przewodniczący Kuratorium

Fundacji Konkurs Pro Publico Bono

 

 

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 roku